Privatumo politika

„Kenova NT“ privatumo politika ir slapukų naudojimo tvarka.

Privatumo politika

Šioje „Kenova NT“ privatumo politikoje ir slapukų naudojimo tvarkoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija, kaip „Kenova NT“ įmonių grupė tvarko asmens duomenis ir kaip jos įmonių svetainėse naudojami slapukai.

Privatumo politika taikoma asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis „Kenova NT“ teikiamomis paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susiję su „Kenova NT“ teikiamomis paslaugomis ir/ar veikla.

Kiekvieną kartą lankydami „Kenova NT“ priklausančias interneto svetaines sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Nesutikus su šiomis sąlygomis, Jūsų galimybės naudotis interneto svetainėmis bus mažiau efektyvios.

„Kenova NT“ tvarkydama Jūsų asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais reglamentuojančiais šią sritį. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per „Kenova NT“ svetainę (-es). Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums el. p. info@kenova.lt

 Duomenų valdytojas

Jūsų duomenų valdytojai yra „Kenova NT“ grupės įmonės, apie kurias informacija ir kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainėje www.kenova.lt.

Duomenys apie „Kenova NT“ įmonių grupės įmones kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filiale.

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų tiesiogiai, Jums ketinant naudotis ar besinaudojant „Kenova NT“ teikiamomis paslaugomis. Jums nesutikus pateikti savo asmens duomenų, paslaugos gali būti neteikiamos. Informacija apie Jus taip pat gali būti gaunama netiesiogiai ar iš trečiųjų šaltinių.

Iš Jūsų tiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

Netiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:
  - įrenginio informaciją, t. y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
 • prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).

 Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Informacija apie Jus gali būti gaunama iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir gali būti susiejama su kita informacija, kuri yra gaunama iš Jūsų arba apie Jus. Informacija apie Jus gali būti gaunama ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju „Kenova NT“ negalės pateikti Jums naujausių pasiūlymų, operatyviai su Jumis susisiekti, kai turės patį tinkamiausią pasiūlymą Jums.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti, pakeičiant atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuojant mus apie tai el. p. info@kenova.lt 
Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, siekiant įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslus.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai yra apibrėžiami „Kenova NT“ įmonių grupės teisės aktuose, atsižvelgiant į su Jumis sudarytų sutarčių pobūdį, „Kenova NT“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

Asmens duomenys, surinkti teikiant paslaugas, bendruoju atveju, tvarkomi tol, kol Jūs naudojatės „Kenova NT“ paslaugomis, ir saugomi dar 10 metų po to, kai nustojate tomis paslaugomis naudotis.
Jei naudojate „Kenova NT“ įmonių interneto svetainėse esančias kontaktines formas užklausoms, naujienlaiškiams gauti, informacija, pateikta tokiose formose bus saugoma ne ilgiau kaip 1 metus, nebent teisės aktai leidžia ilgesnį saugojimo laikotarpį dėl kitų priežasčių.

 Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

„Kenova NT“ užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti Jūsų asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Tačiau primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami (perduoti tvarkyti) šiems tretiesiems asmenims, kurie padeda „Kenova NT“ vykdyti veiklą, administruoti paslaugų teikimą:

 • informacinių technologijų paslaugas teikiantiems asmenims (siekiant užtikrinti informacinių sistemų palaikymą, tobulinimą, atnaujinimą);
 • interneto svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiantiems asmenims;
 • dokumentų saugojimo ir archyvinio tvarkymo paslaugas teikiantiems asmenims;
 • pašto paslaugas teikiantiems asmenims (ataskaitų, kitų pranešimų siuntimui);
 • auditoriams;
 • „Kenova NT“ grupės įmonėms;
 • partneriams, su kuriais „Kenova NT“ yra pasirašiusi atitinkamus susitarimus, apsaugančius Jūsų teises bei laisves, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams, mokesčių administravimo funkcijas vykdantiems asmenims).

Įsipareigojame imtis reikiamų priemonių ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys, asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi galiojančių teisės aktų bei įgyvendintų tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais, kurie apibrėžti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose taikytinuose teisės aktuose.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi teisėtais interesais. Teisėti interesai – tai išsamiai apsvarstyti „Kenova NT“ įmonių grupės interesai, reikalingi vykdant veiklą, informacijos ir sistemų saugumą (programinė įranga, apsauganti duomenų praradimą, apsauga nuo kenkėjiškų programų, tinklo saugumas). Siekiant užtikrinti, kad mūsų interesai yra suderinti su Jūsų interesais, atliekame kiekvienos tvarkymo operacijos, kuri pagrįsta teisėtu interesu, reikalingumo įvertinimą.

Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu, asmens duomenis tvarkome siekiant pateikti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius mūsų produktų bei paslaugų pasiūlymus.

Jei norite atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų, bet kuriuo metu informuokite apie tai, kad nepageidaujate, kad Jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai.

Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises, suteiktas duomenų apsaugos teisės aktais, kai asmens duomenis tvarkome vadovaujantis mūsų teisėtu interesu. Jūsų privatumo teisės yra visuomet užtikrintos apsaugos priemonėmis bei suderintos su Jūsų teisėmis bei laisvėmis. Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis el. p. info@kenova.lt. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti tvarkymą, jei įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su Jūsų laisvėmis ir teisėmis. Jeigu jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes galime sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymą dėl nurodytų priežasčių.

Jums garantuojamos teisės

Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo el. p. info@kenova.lt. Jūsų prašymai bus išnagrinėjami per vieną mėnesį.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, tikslais, kuriais jie tvarkomi, kategorijomis, šaltiniais, gavėjais, saugojimo laikotarpiu bei teisėmis, įskaitant teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją.

Mes atnaujiname Jūsų asmens duomenis, prašydami Jūsų laikas nuo laiko juos peržiūrėti ir kai to reikalauja teisės aktai. Tačiau, jei pastebėtumėte, kad bet kurie duomenys, kuriuos turime apie Jus, yra neteisingi, galite pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius duomenis.

Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes saugosime Jūsų duomenis, bet jų nenaudosime. Jūs taip pat turite teisę kreiptis, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys, bet tik vienu iš šių teisės aktais numatytu atveju:

 • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, o Jūs atšaukėte savo sutikimą, jei Jūsų duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, pagrįstam mūsų teisėtu interesu. Mes apribosime duomenų tvarkymą, kol Jūsų interesai bus patvirtinti; Jei būtų nustatyta Jūsų teisių viršenybė, Jūsų prašymu ištrinsime duomenis;
 • Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisės aktais nustatytų reikalavimų; o kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, galite kreiptis, kad tvarkymas būtų apribotas arba duomenys būtų ištrinti. Nesant pagrindo, mes neištrinsime ir neapribosime Jūsų duomenų tvarkymo.

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. p. info@kenova.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Svetainėje kenova.lt naudojami slapukai

SLAPUKO PAVADINIMAS SLAPUKO APRAŠYMAS SLAPUKO GALIOJIMO LAIKAS
_ga „Google Analytics" statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t 2 metai
_gat Galioja, kol neišjungiama naršyklė
_gid Galioja, kol neišjungiama naršyklė
evo_session Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą) Galioja, kol neišjungiama naršyklė

Jeigu pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnę informacija apie slapukus rasite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

Trečiųjų asmenų svetainės, paslaugos ir produktai „Kenova NT“ interneto svetainėse

„Kenova NT“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas. Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomoms programoms, pateikiamoms „Kenova NT“  interneto svetainėse, taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. „Kenova NT“ neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

Geografinė tvarkymo teritorija

Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes.

Privatumo politikos pakeitimai

„Kenova NT“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką, informuodama apie politikos pakeitimus „Kenova NT“ interneto svetainėse.